Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Etiskt beteende är en orubblig princip hos Motec. Vi aktar, skyddar och främjar globalt gällande föreskrifter om skydd för mänskliga rättigheter som fundamentala och allmängiltiga förutsättningar. Detta gäller inte bara för det interna samarbetet inom företaget utan även för inställningen hos och gentemot affärspartner. Motec accepterar inte barnarbete hos sina leverantörer eller deras underleverantörer och arbetar aktivt med att förhindra detta.

Lika chans för alla

Lika chans för alla

Lika chans för alla är basen för en fair, fördomsfri och öppen kontakt till varandra. Motec främjar mångfald och tolerans med målet att nå ett högsta mått av produktivitet, kreativitet och effektivitet. Vi tolererar ingen diskriminering. Män och kvinnor ges samma möjligheter hos Motec. Vi respekterar och aktar varje etnisk och nationell tillhörighet, ras, religion, världsåskådning, ålder, handikapp, sexuell läggning och andra av lagstiftaren skyddade värderingar.

Miljöskydd

Miljöskydd

Motec arbetar kontinuerligt med att sänka emissionerna som uppstår vid produktionen och att förbättra produktionsmetoderna med målet att så långt som möjligt reducera energi- och råämnesförbrukningen. För att uppfylla detta anspråk har vi etablerat ett miljömanagementsystem och framgångsrikt certifierats enligt DIN ISO 14008. Varje medarbetare måste ta hänsyn till miljöskyddets intressen inom ramen för sin verksamhet.

Produktsäkerhet

Produktsäkerhet

Högsta produktkvalitet är ett av våra primära mål. Vi iakttar alla rättsliga och tekniska föreskrifter och standarder för produktsäkerhet och låter dessa flyta in redan under produktens utvecklingsfas. Etablerade och standardiserade processer säkerställer att nödvändiga föreskrifter och standarder följs och kontroller av att de är verksamma och fyller sitt ändamål genomförs regelbundet.

Affärsförhållanden

Affärsförhållanden

Motec lägger särskild vikt på öppenhet och transparens i affärsförhållandena. Vi realiserar konsekvent lagstadgade ramvillkor, interna riktlinjer och företagets värderingar och kommunicerar dessa klart och entydigt.

Marknad och konkurrens

Marknad och konkurrens

Vi uppträder som anständig och ansvarsmedveten konkurrent på våra marknader. Vi bedriver våra affärer uteslutande enligt prestationsprincipen och på grundval av marknadsekonomi och fri, obehindrad konkurrens. Vi håller oss alltid till lag och rätt och till etiska principer. Dit hör också att vi väljer ut leverantörer och tjänsteproducenter omsorgsfullt enligt sakliga kriterier.

Skydd av data, affärshemligheter och rörelsekapital

Skydd av data, affärshemligheter och rörelsekapital

Motec skyddar personrelaterade data över medarbetare, kunder, leverantörer och andra berörda. Vi begär in, samlar, bearbetar, använder och lagrar endast personrelaterade data, när detta är förskrivet i lag eller om de behövs för att företaget ska kunna upprätthålla en ordnad verksamhet. Vi är medvetna om det företagsegna kunnandets värde och skyddar detta omsorgsfullt. Upphovsrätter från konkurrenter och affärspartner erkänns och respekteras.