Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Etisk atferd er et uomstøtelig prinsipp for Motec. Vi respekterer, beskytter og fremmer internasjonale forordninger for beskyttelse av menneskerettighetene som fundamentale og allmenngyldig retningslinjer. Dette gjelder ikke bare for samarbeid internt i selskapet, men også for atferden til og overfor forretningspartnere. Motec godtar ikke barnearbeid hos sine leverandører eller deres underleverandører og arbeider aktivt for å forhindre dette.

Likestilling

Likestilling

Likestilling er grunnlaget for en rettferdig, fordomsfri og åpen omgang med hverandre. Motec arbeider for mangfold og toleranse med mål om å oppnå maksimal produktivitet, kreativitet og effektivitet. Vi tolererer ingen diskriminering. Motec tilbyr menn og kvinner samme muligheter. Vi respekterer enhver etnisk og nasjonal tilhørighet, rase, religion, livssyn, alder, funksjonshemning, seksuell legning eller andre lovbeskyttede egenskaper.

Miljøvern

Miljøvern

Motec arbeider kontinuerlig for å redusere utslipp fra produksjonen samt å forbedre produksjonsmetodene for å redusere energi- og råstofforbruket så mye som mulig. For å oppfylle dette kravet har vi etablert et miljøstyringssystem og blitt sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001. Alle medarbeidere skal ta hensyn til betydningen av miljøvern i sitt arbeid.

Produktsikkerhet

Produktsikkerhet

Høyeste produktkvalitet er et av våre primære mål. Vi tar hensyn til alle rettslige og tekniske krav og standarder for produktsikkerhet, og de inngår allerede i utviklingsfasen av produktene. Etablerte og standardiserte prosesser sikrer at vi overholder de nødvendige forskriftene og standardene, og effektiviteten og funksjonen til prosessene kontrolleres regelmessig.

Forretningsforbindelser

Forretningsforbindelser

Motec legger særlig stor vekt på åpenhet og transparens i forretningsforbindelser. Vi følger lovmessige rammebetingelser, interne retningslinjer og selskapets verdier konsekvent og kommuniserer dem klart og entydig.

Marked og konkurranse

Marked og konkurranse

I våre markeder opptrer vi som en ærlig og ansvarlig konkurrent. Vi driver vår virksomhet utelukkende etter ytelsesprinsippet og på grunnlag av markedsøkonomi samt fri, uhindret konkurranse. Vi følger alltid lover og regler og etiske prinsipper. Dette betyr også at vi velger leverandører og tjenesteleverandører omhyggelig etter objektive kriterier.

Beskyttelse av data, forretningshemmeligheter og bedriftens aktiva

Beskyttelse av data, forretningshemmeligheter og bedriftens aktiva

Motec beskytter de personlige dataene til medarbeidere, kunder, leverandører og andre berørte. Vi samler, bearbeider, bruker og lagrer kun de persondataene som er lovmessig spesifisert eller som er nødvendige for den normal drift av selskapet. Vi er klar over verdien av bedriftens egne ekspertise og beskytter den nøye. Vi anerkjenner og respekterer konkurrenters og partneres intellektuelle eiendom.

Motec etiske retningslinjer

Motec etiske retningslinjer

Etikk og personlig ansvar som grunnlag for langsiktig suksess -
Motec etiske retningslinjer som PDF til nedlasting