Ihmisoikeudet

Ihmisoikeudet

Toiminta eettisten perusarvojen puolesta on eräs Motecin tärkeimmistä periaatteista. Me kunnioitamme, suojelemme ja edistämme kansainvälisiä ihmisoikeusarvoja jokaisen yksilön perustavana ja yhtäläisenä oikeutena. Se ei rajoitu vain yrityksemme sisäiseen toimintaan, vaan koskee myös kanssakäymistä liikekumppaniemme kanssa. Motec ei hyväksy lapsityövoimaa toimittajiltamme tai heidän alihankkijoiltaan ja toimii aktiivisesti sitä vastaan.

Yhtäläiset mahdollisuudet

Yhtäläiset mahdollisuudet

Tasa-arvo on reilun, ennakkoluulottoman ja avoimen työympäristön lähtökohta. Motec edistää moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta, joiden uskomme edistävän merkittävällä tavalla tuottavuutta, luovuutta ja tehokkuutta. Tuomitsemme kaikenlaisen syrjinnän. Motec tarjoaa miehille ja naisille samat mahdollisuudet. Me kunnioitamme kaikkia etnisiä ja kansallisia yhteenliittymiä, rotuja, uskontoja, maailmankatsomuksia, ikäryhmiä, henkisiä tai fyysisiä rajoitteita, seksuaalisia suuntautuneisuuksia ja muita lain suojaamia ominaispiirteitä sekä hyväksymme niiden esiintymisen keskuudessamme.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Motec työskentelee kaiken aikaa vähemmän päästöjä aiheuttavan tuotannon puolesta ja pyrkii parantamaan valmistusmenetelmiään tavoittelemalla vähäisempää energian ja raaka-aineiden kulutusta. Tähän haasteeseen olemme vastanneet kehittämällä oman ympäristönhallintajärjestelmän ja hankkineet sille myös standardin DIN ISO 14008 mukaisen sertifikaatin. Jokaisen työntekijämme velvollisuutena on ottaa ympäristönsuojelun näkökulma huomioon kaikissa työtehtävissään.

Tuoteturvallisuus

Tuoteturvallisuus

Yksi tärkeimpiä tavoitteitamme on tuotteiden korkea laatu. Me noudatamme kaikkia tuoteturvallisuutta palvelevia lakimääräisiä ja teknisiä säädöksiä ja standardeja sekä huomioimme ne jo tuotteiden kehitysvaiheessa. Vakiintuneet ja standardoidut prosessimenettelyt takaavat asianomaisten määräysten ja standardien noudattamisen, joiden vaikutusta ja tarkoituksenmukaisuutta valvotaan kaiken aikaa.

Liikesuhteet

Liikesuhteet

Motec antaa erityisen arvon liikesuhteiden avoimmuudelle ja läpinäkyvyydelle. Me toimimme lakien sekä yrityksen sisäisten ohjesääntöjen ja arvojen mukaisesti ja tuomme ne myös esille avoimesti ja yksiselitteisesti.

Markkinat ja kilpailu

Markkinat ja kilpailu

Me olemme reilu ja vastuuntuntoinen kilpailija omalla markkina-alueellamme. Harjoitamme liiketoimintaa perustamalla sen yksinomaan suorituskykyyn ja toimimme markkinatalouden ja vapaan kilpailun periaatteiden mukaisesti. Noudatamme tällöin aina lakeja ja asetuksia sekä eettisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa myös sitä, että valitsemme toimittajat ja palveluntarjoavat huolellisesti asiaperusteiden mukaan.

Tietosuoja, liikesalaisuudet ja käyttöomaisuus

Tietosuoja, liikesalaisuudet ja käyttöomaisuus

Motec suojelee työtekijöidensä, asiakkaidensa, toimittajiensa ja muiden sidosryhmien henkilökohtaisia tietoja. Me hankimme, keräämme, käsittelemme, käytämme ja tallennamme vain sellaisia henkilökohtaisia tietoja, joita laki edellyttää ja jotka yrityksen säädellyn toiminnan kannalta ovat tarpeellisia. Me tiedostamme yrityksen tietotaidon merkityksen ja suojelemme sitä huolellisesti. Me myös tunnustamme ja kunnioitamme kilpailijoidemme ja liikekumppaneidemme immateriaalista omaisuutta.